قیمت ورق روغنی آهنی فولاد مبارکه، هفت الماس، فولاد غرب و چینی

ورق روغنی

 

ورق روغنی یا ورق سرد از انجام فرآیند نورد سرد بر روی ورق سیاه تولید می شود. به همین دلیل به ورق سرد در بازار شناخته می شود و از آنجا که به پیش از عملیات نورد سرد به روغن نیز آغشته می شود به آن ورق روغنی گفته می شود. ورق روغنی از ورق های بسیار پرکاربرد در صنعت خودروسازی و ساختمان سازی ست. به دلیل ویژگی ها و عملیاتی که روی آن صورت گرفته قیمت ورق روغنی نسبت به قیمت ورق سیاه بالاتر است. 

لیست قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق روغنی ضخامت 4.میل14.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 2 میل1.254.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 5. میل15.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم418,000
ورق سیاه ضخامت 5. میل1.255.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم418,000
ورق سیاه ضخامت 6. میل16.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم423,000
ورق سیاه ضخامت 6. میل1.256.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم423,000
ورق سیاه ضخامت 7. میل17.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم411,000
ورق سیاه ضخامت 7. میل1.257.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم411,000
ورق سیاه ضخامت 8. میل18.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم401,000
ورق سیاه ضخامت 8. میل1.258.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم401,000
ورق سیاه ضخامت 9. میل19.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم399,000
ورق سیاه ضخامت 9. میل1.259.مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم399,000
ورق سیاه ضخامت 1 میل11مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم405,000
ورق سیاه ضخامت 1 میل1.251مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم405,000
ورق سیاه ضخامت 1.25 میل11.25مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم401,000
ورق سیاه ضخامت 1.25 میل1.251.25مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم401,000
ورق سیاه ضخامت 1.5 میل11.5مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم408,000
ورق سیاه ضخامت 1.5 میل1.251.5مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم408,000
ورق سیاه ضخامت 2 میل12مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم410,000
ورق سیاه ضخامت 2 میل1.252مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم410,000

لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق روغنی ضخامت 4.میل14.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم480,000
ورق روغنی ضخامت 2 میل1.254.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم480,000
ورق روغنی ضخامت 5. میل15.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000
ورق روغنی ضخامت 5. میل1.255.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000
ورق روغنی ضخامت 6. میل16.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم398,000
ورق روغنی ضخامت 6. میل1.256.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم398,000
ورق روغنی ضخامت 7. میل17.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم392,000
ورق روغنی ضخامت 7. میل1.257.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم392,000
ورق روغنی ضخامت 8. میل18.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 8. میل1.258.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 9. میل19.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 9. میل1.259.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 1 میل11هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1 میل1.251هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل11.25هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل1.251.25هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل11.5هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل1.251.5هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 2 میل12هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000
ورق روغنی ضخامت 2 میل1.252مبارکه اصفهانشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000

لیست قیمت ورق روغنی فولاد غرب

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق روغنی ضخامت 4.میل14.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم480,000
ورق روغنی ضخامت 2 میل1.254.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم480,000
ورق روغنی ضخامت 5. میل15.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000
ورق روغنی ضخامت 5. میل1.255.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000
ورق روغنی ضخامت 6. میل16.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم398,000
ورق روغنی ضخامت 6. میل1.256.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم398,000
ورق روغنی ضخامت 7. میل17.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم392,000
ورق روغنی ضخامت 7. میل1.257.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم392,000
ورق روغنی ضخامت 8. میل18.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 8. میل1.258.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 9. میل19.فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 9. میل1.259.هفت الماسشیتST12انبار تهرانکیلوگرم390,000
ورق روغنی ضخامت 1 میل11فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1 میل1.251فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل11.25فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل1.251.25فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل11.5فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل1.251.5فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم393,000
ورق روغنی ضخامت 2 میل12فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000
ورق روغنی ضخامت 2 میل1.252فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم402,000

لیست قیمت ورق روغنی چین

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق روغنی ضخامت 4.میل14.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 2 میل1.254.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 5. میل15.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 5. میل1.255.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 6. میل16.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 6. میل1.256.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 7. میل17.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 7. میل1.257.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 8. میل18.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 8. میل1.258.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 9. میل19.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 9. میل1.259.چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1 میل11چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1 میل1.251چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل11.25چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل1.251.25چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل11.5چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل1.251.5چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 2 میل12چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت 2 میل1.252چینشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق ST12 چیست 

در ورق ST12، معروف به ورق کششی، همانند دیگر گریدها، از عناصر آلیاژی آلومینیوم، گوگرد، فسفر، منگنز و کربن استفاده می‌شود و این عناصرند که مشخصات فنی ورق های st12 را مشخص می‌کنند. از ورق روغنی کششی یا معمولی به دلیل خواصی که دارد در کاربردهای با استحکام بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت این امر، نقطه تسلیم، استحکام کششی و درصد کشیدگی آن است که نسبت به گریدهای دیگر، در سطح بالاتری قرار دارد. نقطه تسلیم، برای مشخص کردن حد الاستیک ماده و شروع رفتار پلاستیک آن اهمیت دارد. استحکام کششی این ورق در بازه ۲۷۰ تا ۴۱۰ مگاپاسکال است.

انواع ورق روغنی کدام‌اند؟

در حالت کلی باید انواع ورق روغنی به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند که هریک مشخصات خاص خود را داشته و بر اساس همین مشخصات کاربردهای ویژه‌ای هم دارند:

1. ورق روغنی St12:

ورق روغنی St12 یا ورق روغنی معمولی، نسبت به دیگر انواع ورق‌های روغنی کاربرد بیشتری دارد.

 

 

2. ورق روغنی St13:

ورق روغنی St13 که به ورق روغنی نیمه‌کششی هم شهرت دارد، قابلیت کشسانی پایینی داشته و بیشتر در مواردی به کار می‌رود که نیاز به پرس‌کاری با عمق کم وجود دارد.

 

3. ورق روغنی St14:

این نوع ورق که در بازار به ورق روغنی فوق کششی با قابلیت کشسانی بالا هم شهرت دارد بیشتر برای پرس‌کاری‌های عمیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. خودروسازان ورق روغنی St14 را بیشتر از سایر انواع ورق روغنی مورد استفاده قرار می‌دهند.

 

البته ورق‌های روغنی انواع دیگری هم دارد. ورق روغنی EK2 که دارای خاصیت لعاب پذیری بالایی بوده و به همین دلیل بیشتر برای ساخت لوازم‌خانگی از این نوع ورق استفاده می‌شود. همچنین ورق St16 (ورق فوق فوق کشش) و ورق ضدزنگ QSTE از دیگر ورق‌های روغنی محسوب می‌شوند.

 

مشخصات ورق روغنی

ورق‌های روغنی به دلیل روش نورد سردی که در تولیدشان به کار می‌رود، از مقاومت و استحکام بالایی برخوردارند و به همین دلیل هم در صنعت کاربرد زیادی دارند. همچنین سطح این ورق‌ها بسیار صاف و صیقلی است که می‌تواند در کاربردهای تزئینی مورد استفاده قرار بگیرند. ابعاد دقیق از دیگر ویژگی‌های این ورق‌هاست که استفاده از آن‌ها را در برخی کاربردها ضروری می‌کند.