لیست قیمت ورق آجدار یا چکرپلیت

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق آجدار ضخامت 2 میل12فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2 میل1.252فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2.5 میل12.5فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2.5 میل1.252.5فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2.5 میل1.252.5گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل13گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل1.253گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل1.253فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم400,000
ورق آجدار ضخامت 4 میل14فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل1.53فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم400,000
ورق آجدار ضخامت 4 میل1.254فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم425,000
ورق آجدار ضخامت 4 میل14گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 5 میل15گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 5 میل1.255گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 5 میل1.255فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم423,000
ورق آجدار ضخامت 5 میل1.55فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم400,000
ورق آجدار ضخامت6 میل16گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت6 میل1.256گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت6 میل1.256فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت6 میل1.56فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم410,000
ورق آجدار ضخامت 8 میل1.258فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 8 میل1.258گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 8 میل1.58فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 10 میل1.2510فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 10 میل1.510فولاد مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم340,000