قیمت و خرید ورق سیاه اهنی و فولادی 1.5و 2 متری ضخامت 2میل تا 50 میل
لیست قیمت ورق سیاه آهنی و فولادی برند فولاد مبارکه، اکسین، کاویان
 

جداول لیست قیمت انواع ورق های سیاه در ابعاد و ضخامت های مختلف از کارخانه های ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه اکسین، ورق سیاه کاویان، گیلان، قطعات و ورق سیاه قائم اصفهان به تفکیک در جدول های جدا آورده شده است.

لیست قیمت انواع ورق های سیاه کارخانه های داخلی و خارجی به صورت روزانه توسط کارشناسان پلیت استیل یک بروزرسانی میشود. ضمن داشتن هرگونه سوال جهت خرید و قیمت محصولات با کارشناسان ما در تماس باشید.

لیست قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق سیاه ضخامت 2 میل12مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم312,000
ورق سیاه ضخامت 2 میل1.252مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم303,000
ورق سیاه ضخامت 3 میل13مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم312,000
ورق سیاه ضخامت 3 میل1.253مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم299,000
ورق سیاه ضخامت 3 میل1.53مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم297,000
ورق سیاه ضخامت 4 میل14مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم312,000
ورق سیاه ضخامت 4 میل1.254مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم299,000
ورق سیاه ضخامت 4 میل1.54مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم297,000
ورق سیاه ضخامت5 میل1.255مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم299,000
ورق سیاه ضخامت5 میل1.55مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم297,000
ورق سیاه ضخامت 6 میل1.256مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم299,000
ورق سیاه ضخامت 6 میل1.56مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم297,000
ورق سیاه ضخامت 8 میل1.258مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 10 میل1.510مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم298,000
ورق سیاه ضخامت 8میل1.58مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم298,000
ورق سیاه ضخامت 12 میل1.512مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم298,000
ورق سیاه ضخامت 15 میل1.515مبارکهشیتST37انبار تهرانکیلوگرم298,000

لیست قیمت ورق سیاه اکسین

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق سیاه ضخامت 10 میل210اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم339,000
ورق سیاه ضخامت 15 میل215اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم339,000
ورق سیاه ضخامت 12 میل212اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم339,000
ورق سیاه ضخامت 20 میل220اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم377,000
ورق سیاه ضخامت 25 میل225اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم277,000
ورق سیاه ضخامت 30 میل230اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم277,000
ورق سیاه ضخامت 35 میل235اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم303,000
ورق سیاه ضخامت 40 میل240اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم303,000
ورق سیاه ضخامت 45 میل245اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 50 میل250اکسینشیتST37انبار تهرانکیلوگرم358,000

لیست قیمت ورق سیاه کاویان

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق سیاه ضخامت 10 میل1.2510کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 10 میل1.510کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 12 میل1.2512کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 15 میل1.2515کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم310,000
ورق سیاه ضخامت 20 میل1.2520کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم254,000
ورق سیاه ضخامت 15 میل1.515کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم324,000
ورق سیاه ضخامت 25 میل1.2525کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم254,000
ورق سیاه ضخامت 20 میل1.520کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم273,000
ورق سیاه ضخامت 30 میل1.2530کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم254,000
ورق سیاه ضخامت 25 میل1.525کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم273,000
ورق سیاه ضخامت 35 میل1.2535کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم258,000
ورق سیاه ضخامت 30 میل1.530کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم273,000
ورق سیاه ضخامت 40 میل1.2540کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم254,000
ورق سیاه ضخامت 35 میل1.535کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم273,000
ورق سیاه ضخامت 45 میل1.2545کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 میل1.540کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرم273,000
ورق سیاه ضخامت 50 میل1.2550کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 45 میل1.545کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 50 میل1.550کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 12 میل1.512کاویانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت ورق سیاه گیلان-قطعات و قائم اصفهان

به چپ و راست بکشید

نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ورق سیاه ضخامت 6 میل1.256گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 8 میل1.258گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 10 میل1.2510گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 10 میل1.210قطعاتشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 12 میل1.2512گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 15 میل1.2515گیلانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 15 میل1.215قطعاتشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 15 میل115قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 20 میل120قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 25 میل125قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 میل135قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 میل130قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 میل140قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 45 میل145قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 50 میل150قائم اصفهانشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 12 میل1.212قطعاتشیتST37انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید