قیمت امروز ورق اسید شویی استیل

قیمت ورق اسید شویی فولادی

لیست قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه 

به چپ و راست بکشید

نام کالاعرض(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
ورق اسید شویی12فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.252فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی12.5فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.252.5فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی13فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.253فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی14فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.254فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی15فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.255فولاد مبارکهرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید

لیست قیمت ورق اسیدشویی فولاد غرب

به چپ و راست بکشید

نام کالاعرض(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
ورق اسید شویی12فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.252فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی12.5فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.252.5فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی13فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.253فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی14فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.254فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی15فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
ورق اسید شویی1.255فولاد غربرولکیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید